วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องแต่งกาย
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่อแต่งกายของนักเรียน พศ.2563 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200803-140731.pdf 
enlightenedแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน
http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=51151