ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสมาคมครู ผู้ปกครอง
งานสมาคมครู ผู้ปกครอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200811-172300.pdf

ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200811-175029.pdf

 
enlightenedแบบฟอร์มเอกสาร