ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

๑.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา

๒.      ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักกีฬาให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาและอาชีพ

๓.      ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาของโรงเรียนกีฬาสู่สากล

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

๑.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ๓๘๐ คน

๒.      จัดการเรียนการสอนกีฬา ๖ ชนิดกีฬา

๓.      โรงเรียนมีผลงานวิจัยทีผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีละ ๑ เรื่อง

๔.      ให้บริการการกีฬา วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคลากรของสังคม จำนวน ๕๖,๐๐๐ คน/ปี

เชิงคุณภาพ

๑.      นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

๒.      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๖ ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการพลศึกษา

๓.      นักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกในระดับดี

๔.      มุ่งพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.      รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

๑.๑  เป็นพลเมืองดีของชาติ

๑.๒  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

          ๒.  ซื่อสัตย์

                       ๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย  วาจา  ใจ

                       ๒.๒  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย  วาจา  ใจ

          ๓.  มีวินัย

               ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม

          ๔.  ใฝ่เรียนรู้

                    ๔.๑  ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน  และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

                    ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกสื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          ๕.  อยู่อย่างพอเพียง

                    ๕.๑  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม

                    ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน

                    ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

                    ๖.๒  ทำงานด้วยความพากเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

          ๗.  รักความเป็นไทย

                     ๗.๑  ภาคภูมิในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย  และมีความกตัญญูกตเวที

                    ๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                 ๗.๓  อนุรักษ์  และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

          ๘.  มีจิตสาธารณะ

                    ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

                    ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

          ๙.  มีน้ำใจนักกีฬาแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา