ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 5672
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 415
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 6148
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 11913
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 422
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 230
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 247
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 242
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 602
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 225
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 251
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 30737
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 328
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 50369
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 272
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 326
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 2738
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 132
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 1943
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 1285
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 53
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 34
การพัฒนาโครงงานม.6 47
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 33
ระบบเทคโนโลยี 28
ระบบเทคโนโลยี 5 33
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 58