ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 1509
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 4314
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 141
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 2756
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 333
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 277
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 50503
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 336
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 30971
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 258
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 231
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 609
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 249
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 256
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 237
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 428
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 12218
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 6157
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 427
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 5679
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 63
ระบบเทคโนโลยี 5 41
ระบบเทคโนโลยี 35
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 40
การพัฒนาโครงงานม.6 54
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 41
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 60