รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.วันชัย งามทรัพย์ (โก ( กรีฑา ))
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : -
อีเมล์ : wanchai.ng@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 อุดรธานี
ตำแหน่ง : นายสิบติดต่อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 อุดรธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ก.ค. 2560,16:40 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.220.239


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล