งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้สนามและสถานกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200618-182435.pdf

ระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี
 http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50653
 
enlightenedแบบฟอร์มเอกสาร

แบบคำขอใช้อาคารสถานที่
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200618-182832.pdf