ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์การกีฬา  วิชาการ  สู่มาตรฐานสากล


ปรัชญา

มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา มีโอกาสพัฒนากีฬาตามอัจริยภาพแห่งตน ควบคู่ไปกับการศึกษาและพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล