BJSS ICE Championship ครั้งที่ ๓
BJSS ICE Championship ครั้งที่ ๓
การประเมินโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ  BJSS International Combined Events(BJSS ICE) Championship 
ครั้งที่ 3