ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี จัดตั้งโรงเรียนรูปแบบประหยัด ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  งบประมาณของชาติที่มีอย่างจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคและสนองความต้องการของเยาวชน ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ตามนโยบายดังกล่าวจึงดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖  ได้รับการสนับสนุนจาก นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลาง (ดอนมดแดง) ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๐ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความดูแลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้ยินยอมมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับกรมพลศึกษา ด้วยการแลกเปลี่ยนกับพื้นที่บริเวณคลอง ๖ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒๙ ไร่ ซึ่งสำนักงานราชพัสดุจังหวัดมอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดูแลพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นต้นมา โดยมี  นายสุวรรณ ทองหนุน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก 
       
      วันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๔๑ กรมพลศึกษา  ได้สับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนกีฬา โดยมอบหมายให้ นายครองจักร งามมีศรี มารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด จัดการสอนเฉพาะวิชาพลศึกษาและกีฬา ส่วนวิชาสามัญเรียนร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการตามนโยบายประหยัดงบประมาณ อาทิ ด้านบุคคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน โรงเรียนดังกล่าว คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 
     ต่อมา ปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา ภายหลังได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา ขึ้นในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล จากนั้น สถาบันการพลศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง  นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
        
     จากนั้น สถาบันการพลศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน 
   
     อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬา ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒