ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี    ดำเนินการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี     จัดตั้งโรงเรียนรูปแบบประหยัด  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม   งบประมาณของชาติที่มีอย่างจำกัด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคและสนองความต้องการของเยาวชน ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา  ตามนโยบายดังกล่าว จึงดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลาง (ดอนมดแดง) 
ถนนชยางกูร   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๐ ไร่  ๓ งาน ๑๘ ตารางวา   ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความดูแลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้ยินยอมมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับกรมพลศึกษา โดยแลกเปลี่ยนกับพื้นที่บริเวณคลอง ๖ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒๙ ไร่ โดยสำนักงานราชพัสดุจังหวัดมอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นผู้ดูแลพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นต้นมา โดยมี  นายสุวรรณ ทองหนุน  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก  ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๔๑ กรมพลศึกษา  ได้สับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนกีฬา  โดยมอบหมายให้ นายครองจักร งามมีศรี มารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด จัดการสอนเฉพาะวิชาพลศึกษาและกีฬา  ส่วนวิชาสามัญเรียนร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา   ที่ร่วมโครงการตามนโยบายประหยัดงบประมาณ  อาทิ  ด้านบุคคลากร   อาคารสถานที่   ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน โรงเรียนดังกล่าว คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชโรงเรียนนารีนุกูลและโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๔๓  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา ภายหลังได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   และมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง   สถาบันการพลศึกษา ขึ้นในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  และให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล โดยมี นายสมพงษ์  ชาตะวิถี ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา    ต่อมา สถาบันการพลศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์ มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งแต่วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน