ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.รัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา

นายสถาพร พานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

จ่าเอก ดร.สุพิช จันทะสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายแวน วัณณะพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร