ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างเวลาเรียน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี    สังกัดสถาบันการพลศึกษา    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

     ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

     คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

     วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

    สังคมศึกษา ศาสนา

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๓๒๐

    และวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

(๔ นก.)

(๔ นก.)

(๔ นก.)

(๘ นก.)

— ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

                   

 

 

 

 

 

 

(๑ นก.)

(