ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคคลและสวัสดิการ
งานบุคคลและสวัสดิการ
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedแบบฟอร์มเอกสาร 
     
ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50626
ใบสมัครงาน http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50628
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50630

ขอหนังสือรับรองการทำงาน http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50631