ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ก.ย. 63 ถึง 05 ก.ย. 63 อบรมสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
จ.มุกดาหาร ฝ่ายบริหาร
17 ส.ค. 63 ถึง 19 ส.ค. 63 โครงการพลศึกษาพัฒนา และบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน
ห้องประชุม Ubnss3 ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
10 ส.ค. 63 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กและเยาวชนกับนักเรียน
ลานกีฬาอเนกประสงค์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1/63
ฝ่ายบริหาร
06 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
สถานที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายบริหาร
13 ก.ค. 63 ถึง 14 ก.ค. 63 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ในรอบปีการศึกษา2562
10 ก.ค. 63 14.30 ประชุมผู้บริหาร, ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน
ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
29 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน (Pre - Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
งานทะเบียนและวัดผล
24 มิ.ย. 63 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (Physical Fitness Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
20 มิ.ย. 63 ถึง 21 มิ.ย. 63 รายงานตัวนักเรียน - ประชุมผู้ปกครอง เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563