งานการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙) พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-105029.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-105149.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-103028.pdf


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบกิเงนิจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน   การเกบ็รกัษาเงนิ  และการน าเงนิส่งคลัง   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-110109.pdf

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-110705.pdfenlightenedแบบฟอร์มเอกสาร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-110853.pdf


ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-111011.pdf

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-111137.pdf


สัญญาการยืมเงิน แบบ  8500 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-111559.pdf