ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ทองหนุน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายครองจักร งามมีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน