ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 27235
ระบบเทคโนโลยี 5 27210
ระบบเทคโนโลยี 27208
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 27206
การพัฒนาโครงงานม.6 27221
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 27213
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 27238
อื่นๆ
ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.48 KB 27109
ข้อบังคับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.72 KB 27113
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.96 KB 27131
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่อแต่งกายของนักเรียน พศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 27110
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.15 KB 27117
สรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 27112
ปกแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 27114
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 27110
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.94 KB 27112
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 27148
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 27132
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.75 KB 27124
ระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 27130
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้สนามและสถานกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 27128
ขอหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 482.5 KB 27134
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 27136
ใบสมัครงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 340.5 KB 27147
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 27141
แบบคัดกรอง COVlD-19 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 123.07 KB 27137
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.24 KB 27129
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 27128
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.99 KB 27128
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 27127
ภาคผนวก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.4 KB 27212
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์1-6 และส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.09 KB 27162
คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.11 KB 27133
หน้าปก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.53 KB 27132
ใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 27130
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.35 KB 27132
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 27120
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 27123
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.82 KB 27129
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.93 KB 27122
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.46 KB 27127
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.32 KB 27120
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 27117
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 27122
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 27124
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 27123
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.32 KB 27120
หนังสือภายนอกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 27125
หนังสือภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 27131
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 253 KB 27125
คำสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 27130
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 27123
ระเบียบสารบรรณ 2526 และแก้ไข 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.02 KB 27117
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.06 KB 27118
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 27115
ข้อบังคับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 27138
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.07 KB 27130
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 30420
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 44904
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 27308
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 30380
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 27512
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 27445
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 30148
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 30808
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 62572
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 27430
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 27409
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 27780
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 27421
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 27433
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 27407
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 27593
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 41477
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 62391
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 27645
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 33204