ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 48463
ระบบเทคโนโลยี 5 48406
ระบบเทคโนโลยี 48535
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 48204
การพัฒนาโครงงานม.6 48470
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 48455
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 48472
อื่นๆ
>คำอธิบายแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 44188
>ระเบียบกระทวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2551 44190
>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ 2553 48261
ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.48 KB 48413
ข้อบังคับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.72 KB 48345
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.96 KB 48580
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่อแต่งกายของนักเรียน พศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 48389
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.15 KB 48383
สรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48529
ปกแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 48572
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 48557
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.94 KB 48297
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 48525
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48342
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.75 KB 48506
ระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 48312
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้สนามและสถานกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 48376
ขอหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 482.5 KB 48613
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 48413
ใบสมัครงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 340.5 KB 48520
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 48496
แบบคัดกรอง COVlD-19 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 123.07 KB 48605
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.24 KB 48585
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48319
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.99 KB 48400
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 48489
ภาคผนวก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.4 KB 48462
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์1-6 และส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.09 KB 48464
คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.11 KB 48548
หน้าปก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.53 KB 48470
ใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 48541
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.35 KB 48495
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 48526
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 48371
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.82 KB 48554
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.93 KB 48532
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.46 KB 48218
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.32 KB 48471
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 48483
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48240
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 48470
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 48422
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.32 KB 48412
หนังสือภายนอกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 48181
หนังสือภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 48329
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 253 KB 48488
คำสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 48497
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48334
ระเบียบสารบรรณ 2526 และแก้ไข 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.02 KB 48470
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.06 KB 48332
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48606
ข้อบังคับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 48280
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.07 KB 48253
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 48661
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 51023
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48303
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48604
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48177
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 48207
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 48714
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 49360
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 50722
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48496
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 48576
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 48536
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 48459
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 48369
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 48463
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 48327
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 48386
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 55992
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48368
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 69043