ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 48433
ระบบเทคโนโลยี 5 48360
ระบบเทคโนโลยี 48485
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 48195
การพัฒนาโครงงานม.6 48461
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 48446
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 48463
อื่นๆ
>คำอธิบายแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 44178
>ระเบียบกระทวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2551 44180
>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ 2553 48236
ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.48 KB 48403
ข้อบังคับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.72 KB 48320
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.96 KB 48570
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่อแต่งกายของนักเรียน พศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 48376
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.15 KB 48374
สรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48519
ปกแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 48563
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 48548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.94 KB 48288
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 48515
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48317
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.75 KB 48481
ระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 48287
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้สนามและสถานกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 48350
ขอหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 482.5 KB 48588
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 48404
ใบสมัครงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 340.5 KB 48511
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 48487
แบบคัดกรอง COVlD-19 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 123.07 KB 48596
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.24 KB 48576
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48293
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.99 KB 48375
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 48464
ภาคผนวก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.4 KB 48453
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์1-6 และส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.09 KB 48455
คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.11 KB 48539
หน้าปก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.53 KB 48460
ใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 48516
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.35 KB 48486
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 48501
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 48362
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.82 KB 48544
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.93 KB 48523
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.46 KB 48209
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.32 KB 48446
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 48474
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48215
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 48445
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 48413
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.32 KB 48403
หนังสือภายนอกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 48172
หนังสือภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 48320
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 253 KB 48479
คำสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 48488
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48309
ระเบียบสารบรรณ 2526 และแก้ไข 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.02 KB 48461
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.06 KB 48323
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48597
ข้อบังคับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 48271
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.07 KB 48244
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 48636
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 50998
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48278
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48595
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48168
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 48198
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 48705
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 49351
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 50713
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48487
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 48567
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 48527
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 48450
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 48360
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 48454
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 48302
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 48377
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 55983
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48343
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 69016