ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 48431
ระบบเทคโนโลยี 5 48358
ระบบเทคโนโลยี 48483
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 48193
การพัฒนาโครงงานม.6 48459
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 48444
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 48461
อื่นๆ
>คำอธิบายแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 44176
>ระเบียบกระทวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2551 44178
>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ 2553 48233
ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.48 KB 48401
ข้อบังคับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.72 KB 48318
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.96 KB 48568
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่อแต่งกายของนักเรียน พศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 48374
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.15 KB 48372
สรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48517
ปกแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 48561
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 48546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.94 KB 48286
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 48513
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48315
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.75 KB 48479
ระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 48285
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้สนามและสถานกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 48348
ขอหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 482.5 KB 48585
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 48402
ใบสมัครงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 340.5 KB 48507
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 48485
แบบคัดกรอง COVlD-19 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 123.07 KB 48594
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.24 KB 48574
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48291
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.99 KB 48373
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 48462
ภาคผนวก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.4 KB 48451
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์1-6 และส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.09 KB 48453
คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.11 KB 48537
หน้าปก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.53 KB 48458
ใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 48514
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.35 KB 48484
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 48499
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 48360
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.82 KB 48542
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.93 KB 48521
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.46 KB 48207
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.32 KB 48444
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 48472
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48212
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 48443
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 48411
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.32 KB 48401
หนังสือภายนอกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 48170
หนังสือภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 48316
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 253 KB 48477
คำสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 48485
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48307
ระเบียบสารบรรณ 2526 และแก้ไข 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.02 KB 48459
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.06 KB 48321
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48595
ข้อบังคับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 48269
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.07 KB 48242
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 48632
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 50996
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48276
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48593
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48166
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 48196
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 48703
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 49349
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 50670
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48485
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 48565
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 48525
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 48448
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 48358
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 48452
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 48300
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 48375
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 55980
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48341
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 69014