ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11/2/60 เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุหนองบัว

11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นางรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุหนองบัว เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาคือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง " โอวาทปาฏิโมกข์ " แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า " ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ "

          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1.      วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2.      มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3.      พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4.      พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ

          - จาตุร แปลว่า 4
          - องค์ แปลว่า ส่วน
          - สันนิบาต แปลว่า ประชุม

 

          ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,17:04   อ่าน 285 ครั้ง