ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน (Pre - Test)

สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน (Pre - Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ซึ่งฝ่ายทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการสอบ 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.

โดยก่อนเริ่มสอบ ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ให้โอวาทกับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งหวังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาสามัญที่สามารถนำไปใช้ในอนาคต  

สำหรับการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน (Pre - Test) นอกจากนักเรียนทุกๆคนจะได้ทดสอบความรู้แล้ว ยังถือว่ามีโอกาสทดลองการเรียนแบบ New Normal เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนไปในตัว ทั้ง การเว้นระยะห่างในห้องเรียน, ลดจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน, ใช้ Faceshield ที่โรงเรียนแจกให้กับนักเรียนทุกคน


ทั้งนี้ ในทุกๆวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีการคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้ง เช้า-เย็นพร้อมบันทึกข้อมูลของนักเรียนทุกคน, ล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับประทานอาหารที่โรงอาหารที่จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง, มีฉากป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมการดูแลจากครูเวรประจำวัน


มีอ่างล้างมือที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ วางไว้ทุกๆอาคารสถานที่ในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสะดวก และดึงดูดให้นักเรียนใส่ใจการรักษาความสะอาด ตระหนักถึงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเองด้วย


โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,13:49   อ่าน 90 ครั้ง