ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ในรอบปีการศึกษา2562
เมื่อวันที่ 13  ก.ค. เวลา 08.30 น.  ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุรพล สายพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, ผศ.ดร.วินัย จำปาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.คตศิลป์ อกอุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ในรอบปีการศึกษา2562 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 3 คำสั่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ซึ่งประกอบด้วย นายพุฒิพงศ์ นากา เป็นประธานกรรมการ นายมานพ โพธิพันธ์ กรรมการ, พูนสิน กุลแพง กรรมการ, นายสวิง หน่อแก้ว กรรมการ และ นางสาวมนัสนันท์ ศรีสาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

ดำเนินการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรสายสนับสนุน

ต่อมา  เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 
เวลา 15.30 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ผศ.ดร.วินัย จำปาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้ารับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ในรอบปีการศึกษา2562 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 3 จาก คำสั่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,09:23   อ่าน 82 ครั้ง